คุณพินิจ จันทร์เรือง-คุณศรีเรือน หงษ์โต

มาตรฐานที่ได้รับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS : 54110

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  83 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่รวม :  5.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  6 ชนิด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด สลัดคอส สลัดใบแดง มะกรูด)

วันที่รับรอง :  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันที่หมดอายุ :  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561