เชิญชวนเกษตรกร จ.ราชบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตร

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” เชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตพืชปลอดภัยและยกระดับสู่มาตรฐาน Organic Thailand/GAP พร้อมกับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน (13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)