SGS Thailand ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ครั้งที่ 2 ให้กับเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์"

ผู้ตรวจประเมินจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจรับรองการปฏิบัติงานและระบบเอกสารตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ให้กับเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” (บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด) ครั้งที่ 2 และร่วมสังเกตการณ์กระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานของกระบวนการทำงาน รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรในการเป็นหน่วยให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ (28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560)