คุณประไพ เลิศล้ำนภากุล

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2562

รหัสรับรอง :  TAS : 54315 

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช 

ที่ตั้งแปลง :  156/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พื้นที่รวม :  12.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  7 ชนิด (กวางตุ้ง โขมแดง โขมเขียว โขมแก้ว ผักกาดหอม คะน้า  พริกจินดา)