ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ที่มา :  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร