จำหน่ายชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด

ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ (antagonist fungicide) ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืชในดินได้หลายชนิด ผ่านกลไกเบียดเบียน หรือเป็นปรสิตแข่งขัน หรือแย่งใช้สารอาหารที่เชื้อโรคพืชต้องการ โดยเชื้อโรคพืชที่ไตรโคเดอร์มาสามารถเป็นปฏิปักษ์ได้ เช่น เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) เชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii) เชื้อราไรช็อกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) เชื้อราไฟท็อบธอร่า (Phytophthora spp.) และเชื้อราคอลเลคโตตริกรัม (Colletotrichum spp.) ซึ่งเชื้อราทั้งหมดเป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ ทั้งโรครากเน่า โคนเน่า เน่าระดับคอดิน โรคเหี่ยว โรคลำต้นไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด ใบไหม้ โรคใบปนเหลือง โรคดอกจุดสนิม โรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่าง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไตรโคเดอร์มายังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้อีกด้วย

ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม (Trichoderma harzianum) สายพันธุ์ CB-Pin-01 เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่คัดแยกได้จากแหล่งธรรมชาติ โดยคณาจารย์จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืช และผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มากว่า 10 ปี จนเป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการในวงการเกษตรเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด (เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์”) ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม สายพันธุ์ CB-Pin-01 ชนิดเชื้อสด โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากรองศาสตราจารย์ ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด (ขนาด 250 กรัม) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 922 1756 หรือ 094 - 564 1325 หรือ Facebook เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป