บริษัท SOKIMEX KA จำกัด เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ให้การต้อนรับคุณจัน อ่อง และคณะจากบริษัท SOKIMEX KA จำกัด ประเทศกัมพูชา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของคุณนารี พูลสวัสดิ์ ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และแปลงผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของคุณจริญญา ศรภูงาม ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรต้นแบบของบ้านแสนรักษ์ โดยมีคุณนพสุชา สุดใจ ฝ่ายส่งเสริมเกษตร ร่วมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท SOKIMEX KA จำกัด นำไปปรับใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ที่ประเทศกัมพูชา (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)