แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กวก.

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” เข้าพบนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อแนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) พร้อมกับขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อหาแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยร่วมกัน (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ)