แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กสก.

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” เข้าพบนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) พร้อมกับขอคำแนะนำและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยร่วมกัน (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ)