แมลงศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies)

ที่มา :  ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด