ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในแปลงผลิตของเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (27 มีนาคม พ.ศ. 2560   ณ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)