ร่วมประชุม กับคุณชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์ ร่วมประชุม กับคุณชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพเกษตรกรด้วยการปลูกพืช ในระบบอินทรีย์จากการผลิตสู่การตลาด ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้ว อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี