อบรมเรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ให้กับบุคคลทั่วไป

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ให้กับบุคคลทั่วไป

เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร