อบรมหัวข้อ"การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรการผลิตสู่การตลาด" ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2661 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรในการอบรม

หัวข้อ"การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรการผลิตสู่การตลาด"

ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 3 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี