ชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรในการชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 3 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี