พิธีเปิดโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ ที 9 เมษายน 2561 จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ไว้วางใจให้ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีขึ้นในงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่นำร่อง

อำเภอบางใหญ่และไทรน้อย โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน