ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งดอน

วันอังคารที่ 1และวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งดอน ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี