ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงาน ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา