อบรมเรื่องการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"อบรมเรื่องการจัดการดินและการจัดการโรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี