อบรมการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมการจัดการดิน และ การจัดการโรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี