เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"เกษตรอินทรีย์แนวบ้านแสนรักษ์" ณ สวนลุมพินี

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"เกษตรอินทรีย์แนวบ้านแสนรักษ์" ในโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี