เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"การผลิตพืชสวนแบบอินทรีย์" ณ สวนลุมพินี

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"การผลิตพืชสวนแบบอินทรีย์" ในโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี