ให้ความรู้เกษตรเรื่องเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานอินทรีย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานอินทรีย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี replicas relojes replicas de relojes