นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงาน ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา