นำเกษตรกรเที่ยวชมสวนสัตว์ ณ THE BONANZA EXOTIC ZOO

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" นำเกษตรกรเที่ยวชมสวนสัตว์ ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ THE BONANZA EXOTIC ZOO