นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ สมเกียรติผักอร่อย

วันพุธที่ 27 มิถุนาบน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงาน ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ สมเกียรติผักอร่อย ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี