เป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโคนอน

 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรในหัวข้อเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโคนอน ม. 4 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี