อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช และไตรโคเดอร์มา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเรื่องการจัดการการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลง การทำสารสกัดพืช และไตรโคเดอร์มา ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี