อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช การทำไตรโคเดอร์มา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"อบรมเรื่องการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลง การทำสารสกัดพืช การทำไตรโคเดอร์มาภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี