อบรมเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 561ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" การเตรียมความพร้อมการขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี