เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานเกษตรกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการโรคและแมลง การทำไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลง การทำไตรโคเดอร์มา ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

celine replica bags