อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี