ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ เข้าร่วมฝึกการทำไส้เดือนฝอย ณ.กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ เข้าร่วมการฝึกทำไส้เดือนฝอย ณ.กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562