อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตสำหรับพืชอินทรีย์ ภาคบรรยายและปฎิบัติ จ.นครปฐม

 

วันที่ 19 เมษายน 2562 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การผลิตและการใช้ปัจจจัยการผลิตสำหรับพืชอินทรีย์" ทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัติ ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านรางขุนทอง ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ผลิตผักสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)