เข้าร่วมประชุมแชะโชว์ผลผลิตในงาน "ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)"

ทีมงานเกษตรอินทรียืบ้านแสนรักษ์เข้าร่วมประชุมและโชว์ผลผลิตในงานประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก.ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ.โรงแรมรามาการ์เด้น