อบรมต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในหัวข้อ การจัดการตลาดและการจัดการทุนแรงงาน ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร"

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้ลงพื้นที่จัดอบรบให้กับเกษตรกร ณ ฐานเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านผักอินทรีย์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในหัวข้อ การจัดการตลาดและการจัดการทุนแรงงาน ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" สนับสนุนทุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.)