เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) ระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า โดยนำผู้ผลิต จำหน่าย และแปรรูปผักผลไม้ (บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด) เข้าเยี่ยมเกษตรกร ตำบลท่ากระดาน และตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งกรอบแบบฟอร์มยื่นคำขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมอบชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้โครงการวิจัย "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" โดยสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)