อบรมทบทวนความรู้เรื่องแมลงศัตรูพืช และให้คำปรึกษาการผลิตผักอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม

วันที่ 25 กันยายน 2562 "ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์" ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดอบรมทบทวนความรู้เรื่องแมลงศัตรูพืช และให้คำปรึกษาการผลิตผักอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม ภายใต้โครงการวิจัย "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" ณ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)