ส่งมอบ"โรงงานผลิตฯระดับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

1-3 ธ.ค.2562 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์นำโดย ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผชช.ด้านจุลชีววิทยา สน.วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร และผชช. สุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผชช.ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ พท.ภาคอีสานตอนล่าง นักวิจัยร่วม ????โครงการวิจัย "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร"???? สวก.สนับสนุนทุนวิจัย กับกิจกรรม ????????????อบรมให้ความรู้สาธิตการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลง และชีวภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อนส่งมอบ???? "โรงงานผลิตฯระดับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีนายเนตร สมบัติ เกษตร จว.สุโจทัย ตัวแทนกษ.และจนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน