สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร(องค์การมหาชน) ลงพื้นที่และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่

สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร(องค์การมหาชน) ลงพื้นที่และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่???? โครงการวิจัยเรื่อง " การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" ????????????ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านเเสนรักษ์ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม???? บรรยากาศเป็นกันเอง???? และยังร่วมรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบผลผลิตผักอินทรีย์ ????️???????? ของเกษตรกร ทั้งนี้ตัวแทนเกษตรกรได้ร่วมมอบผักอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรให้เป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นาง อรสา ดิสถาพร ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย และคณะนักวิชาการสวก. ทุกท่าน????????????