การเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

16 มิถุนายน 2563 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่พบพี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ห้วยหมอนทอง โดยมี พี่ต่อ (พิชัย พาใจอ่อน) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจฯ จ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Matching หรือ การเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) นอกจากนี้ยังมีน้องๆนิสิตฝึกงานสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ฝึกงานในกิจกรรมนี้ด้วย และได้มีการเก็บตัวอย่างดิน จากแปลงของเกษตรกร นำมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน เพื่อแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรต่อไป