งพื้นที่พาน้องๆนิสิตฝึกงานจากสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้สภาพตลาดและช่องทางการตลาดของผักอินทรีย์

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่พาน้องๆนิสิตฝึกงานจากสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้สภาพตลาดและช่องทางการตลาดของผักอินทรีย์ ที่โซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ในพื้นที่ตลาดไท