โครงการความร่วมมือสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์และน้องๆฝึกงานจากสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำโครงการความร่วมมือสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีผู้ใหญ่ บุญมี วาทชัยสงค์ นำทีมเกษตรกรเข้าร่วมการแนะนำโครงการในครั้งนี้ ซึงเป็นโครงการ การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covic-19)
1. การวิจัยและพัฒนามาตรฐานสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ เพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบยาของชาติ