อาจารย์จากหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เดินทางมานิเทศน์การฝึกงานน้องๆ นิสิตฝึกงาน ที่บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทีมงานทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ต้อนรับคณะอาจารย์จากหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เดินทางมานิเทศน์การฝึกงานน้องๆ นิสิตฝึกงาน ที่บริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด