กิจกรรม Matching หรือ การเชื่อมโยงตลาด โดยพบคุณสมชัย สกุลธีระ จาก บริษัทเอสแอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

26 มิถุนายน 2563 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์และน้องนิสิตฝึกงานจากหลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่พบพี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ห้วยหมอนทอง โดยมี พี่ต่อ (พิชัย พาใจอ่อน) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจฯ จ.นครปฐม ร่วมกิจกรรม Matching หรือ การเชื่อมโยงตลาด โดยพบคุณสมชัย สกุลธีระ จาก บริษัทเอสแอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทห้องคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่กระจายสินค้าไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ