เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักเดินสายจังหวัดสุโขทัย

เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักเดินสาย ให้ความรู้ "การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร"
ขอบคุณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ 9 อำเภอ จังหวัดสุโขทัย และคณะฯ ขอบคุณเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้