เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมประชุมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร

✏ 15 กันยายน 2563 ✏
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมประชุมกับ คุณภาณุ ส้มเกลี้ยง(นักวิเคราะห์อาวุโส) และ คุณศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์(นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร สวก. เรื่อง แนวทางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยเดิมที่แล้วเสร็จ ????