ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ ์ ร่วมประชุมแบบในการเสนอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

???? 24 กันยายน 2563 ????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ ์ ???? (พี่ตุ๋ม, พี่ชา, ก้อง, ปริม) ได้รับเกียรติจากทาง อาจาย์คณะเกษตร(สาขาเกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแบบในการเสนอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน ฉบับ พ.ศ. 2564 ????