ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้รับเชิญให้บรรยาย หัวข้อ การยื่นขอมาตราฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ( Good agriculture practices : GAP) แก่กลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม

???????? 6 ตุลาคม 2563 ????????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้รับเชิญให้บรรยาย หัวข้อ การยื่นขอมาตราฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ( Good agriculture practices : GAP) แก่กลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม