คุณ อุไร รอดโพธิ์ทอง

มาตรฐานที่ได้รับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS : 

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  

พื้นที่รวม :  

จำนวนชนิดพืช :  

วันที่รับรอง :  

วันที่หมดอายุ :